Woodcote

MOTIVAČNÍ PROGRAM Svět výhod

1. Úvodní ustanovení

1.1. Motivační program Svět výhod (dále jen "program") je provozovaný společností Woodcote CZ, a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, U Pekařky 281/3, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2895, IČ 61860085 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí svým zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen "registrovaní zákazníci"), získat od provozovatele body (dále jen "body") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2. Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost Amden s.r.o., se sídlem Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53766, IČ 25149938, DIČ CZ25149938 (dále jen "organizátor").

1.3. Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.

 

2. Registrovaný účastník

2.1. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která se registrovala do programu na stránkách www.svetvyhod.eu a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.

2.2. Registrovaný zákazník musí být starší 18 let.

2.3. Registrovaný zákazník má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit svou registraci do programu.

 

3. Získání bodů

3.1. Oprávnění získávat body vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu. Není-li provozovatelem stanoveno jinak.

3.2. Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.

3.3. Hodnota bodů se počítá z prodejních cen zboží bez DPH pro fyzické osoby a z ceníků smluvně domluvených s právnickými osobami.

3.4. Získané body budou organizátorem na účet připsány, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora, a to minimálně jedenkrát v kalendářním týdnu. O víkendech a svátcích připisování bodů neprobíhá.

3.5. Body je možné čerpat pouze v rámci programu Svět výhod.

3.6. Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný po přihlášení účastníka na internetových stránkách www.svetvyhod.eu nebo dotazem na emailové adrese info@svetvyhod.eu. Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak.

3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit hodnotu bodů v průběhu programu kdykoli bez předchozího upozornění.

 

4. Využití bodů

4.1. Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.svetvyhod.eu.

4.2. Na straně provozovatele lze odmítnout odeslání odměny do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči registrovanému zákazníkovi. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte odpovídající počet bodů z jeho účtu.

4.3. V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách www.woodcote.cz, při vrácení peněz ponížena o hodnotu bodů tzn. plnění, které v rámci programu registrovaný zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu na základě, kterého byly body zákazníkovi připsány, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli.

4.4. Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze za nákupy uskutečněné v období od 2. 8. 2021 do 30. 10. 2021. Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou.

4.5. Čerpání bodů je možné uskutečnit pouze v období od 2. 8. 2021 do 30. 11. 2021. V případě, že deklarovaná lhůta splatnosti přesáhne datum 30. 11. 2021, pak v případě, že bude provozovatel trvat na splacení pohledávek za zákazníkem, zákazník bude povinen své závazky splatit i před lhůtou splatnosti, jinak může provozovatel nárok na čerpání bodů odepřít. Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná.

4.6. Organizátor dodá zboží nejpozději do 30 dnů od data vytvoření objednávky. Zároveň si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání (z důvodu nedostupnosti zboží u smluvních partnerů). O novém termínu dodání bude organizátor zákazníka informovat.

4.7. Pokud si zákazník vybere odměnu z aktuální nabídky, ale nedosáhne takového množství bodů na svém virtuálním účtu, aby mohl odměnu získat, má možnost o odměnu požádat a rozdíl provozovateli doplatit. V takovém případě nechť zákazník kontaktuje příslušného obchodního zástupce provozovatele nebo organizátora a domluví si podrobnosti svého požadavku.

 

5. Reklamace

5.1. Na veškeré objednané zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od data předání výrobku.

5.2. Odměny je nutné reklamovat přes organizátora. Vždy je nutné k reklamovanému zboží doložit předávací protokol, který je zasílán e-mailem.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje organizátorovi po dobu fungování motivačního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům bonusy). Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v rámci motivačního programu. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.svetvyhod.eu.

 

7. Všeobecná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.svetvyhod.eu minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele.

7.2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.svetvyhod.eu.

7.4. Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.

7.5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnění odměn vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že kupující zboží provozovatele řádně v termínu nezaplatil či identifikuje indicie směřující k tomu, že zboží v řádném termínu uhrazeno kupujícím nebude.

7.6. Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.svetvyhod.eu

7.7. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 2. 8. 2021.

 

Program končí dnem 30. 11. 2021.

 

 

Facebook Twitter Google+